حرف های پادشاه

پادشاه گفت: « دقیقاً. باید از هر کس انتظار کاری را داشت که از عهده اش بر می آید. قدرت در درجه ی اول باید بر پایه ی عقل باشد. اگر تو به مردمت دستور بدهی که خودشان را توی دریا پرت کنند، با دست خودت باعث می شوی که آن ها شورش کنند. وقتی می توانم از دیگران انتظار اطاعت کردن داشته باشم که دستوراتم عاقلانه باشد. »

شازده کوچولو

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 22 بازدید