دفتر خاطرات

امــروز یاבمــ افتــاב ..دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ
خیلـــے وقت است
چیزــے בر آטּ ننوشتـﮧ ام
بــا خوבم
میگویم:

" فڪرش را بڪـטּ یڪــ روزمیمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتــر "

בلمــ
میســوزב براے
تــو...
ڪــﮧ میشڪنــے روزــے ڪـﮧ مـטּ نیستم

تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے 
خــرב میشوے
وقتــے میفهمــے

چقــבر בوستت داشتم ... !

*Mahsa**Sarab* 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید