اعتقاد عرفا به سفر سالک در طریق عرفان

عرفا معتقدند که سالک در طریق عرفان چهار سفر انجام می دهد.

1 _ سفر من الخلق الی الحق:

در این مرحله، سالک می کوشد از طبیعت عبور کند و عوالم ماورای طبیعی را نیز پشت سر بگذارد تا به ذات حق واصل شود و میان خود و حق حجابی نیابد.

2 _ سفر بالحق فی الحق:

در این مرحله پس از آن که سالک با نزدیکی به ذات حق او را شناخت، به کمک خود او به سیر در شئون و کمالات و اسما و صفات او می پردازد.

3 _ سفر من الحق الی الخلق بالحق: 

در این مرحله، سالک به سوی خلق و میان مردم باز می گردد اما این بازگشت به منزله ی جدا شدن و دور شدن از ذات حق نیست بلکه او ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می بیند.

4 _ سفر من الخلق بالحق:

در این سیر، سالک به اذن پروردگار به هدایت مردم و کمک به آن ها برای رسیدن به حق می پردازد.

 

منبع:

کتاب فلسفه سال پیش دانشگاهی

*Mahsa**Sarab* 
/ 0 نظر / 72 بازدید