فقط برای این که ارزش دوست داشتن دارد . . . . .

ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﯾﻢ،
ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﺎﺯ ، ، ، ، ،
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﺟﺒﺎﺭ ، ، ، ، ،
ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ، ، ، ، ،
ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾن که ، ، ، ، ، 
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﺭﺩ ! ! ! ! !

 فقط برای این که ارزش دوست داشتن دارد . . . . . 

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 21 بازدید