چه تفاوت دارد . . . . .

چه تفاوت دارد،

شانه بر سر بگذاری یا تاج؟

وقتی می خواهی سر بر شانه ی دیگری بگذاری؟

همین که جسارتت را ببیند که برای به دست آوردنش همان گونه که هستی تن به آب و آتش می زنی بی گمان قفل دلش را به دل خود بستی

هرگز برای داشتنش نگران نداشته هایت نباش

تمام داشته هایت را که به پایش بریزی

نداشته هایت را نخواهد دید . . . . .

*Mahsa**Sarab*
 
/ 1 نظر / 39 بازدید

جامعه ما به بیماری بسیار شدید دروغ دچار است... با هم کمک کنیم تا درمان شویم... www.besooyerasty.mihanblog.com