می پرسم چه کار می کنی؟

می پرسم چه کار می کنی؟

می گویی: به آینده فکر می کنم!

می پرسم: آینده؟

می گویی: آ« آری، کاش »

ی: یک بار

ن: نشان بدهی

د: دوستم داری

ه: همین!

 

میلاد تهرانی ـ گیلاس آبی

*Mahsa**Sarab* 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید