تاریخ ادبیات آذربایجان ـ نگاهی به تاریخ آذربایجان ـ قسمت دوم

منبع:

کتاب: تاریخ ادبیات آذربایجان

از پگاه تاریخ تا قرن هشتم

جلد اول

دوره شش جلدی

نوشته ی: محمدرضا باغبان کریمی

ناشر: دارالهدی قم، مؤسسه فرهنگی، هنری یکتا رصد زنجان

*Mahsa**Sarab*

 

/ 0 نظر / 20 بازدید