خوشبختی یعنی . . . . .

خوشبختی یعنی . . . . .

اگر آسمان می بارد و تو بدون چتر هستی. . . . .

اگر همه درها به روی تو قفل شده اند. . . . .

اگر به هیچ کدام از آرزوهایت نرسیده ای. . . . .

اگر از هیچ کس وفا ندیده ای. . . . .

اگر از خوشبختی فاصله داری. . . . .

اگر هیچ کس تو را نمی فهمد و تو تنهایی. . . . .

اگر احساس ناکامی و شکست داری. . . . .

پس تو باید از عینک سبز استفاده کنی و با خود بگویی همه این ها نشانه هایی هستند برای من و «من» باید روی افکار و اعمالم متمرکز شده و در آن ها تغییر به وجود بیاورم. خوشبختی یعنی این که تا افکار و اعمالم تغییر نکند، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. خوشبختی یعنی «اگرها» تنها به دست من به «باید ها» تغییر می کنند. خوشبختی یعنی شیشه ی عینکم باید تغییر کند.

خوشبختی

*Mahsa**Sarab* 
 
/ 0 نظر / 14 بازدید