امید شیطان

منبع:

کتاب: داستان های موضوعی

چهل  موضوع / 339 داستان

نوشته ی: کاظم سعید پور

مشخصات نشر: قم، جمال 1388

موضوع: داستان های کوتاه مذهبی، فارسی

*Mahsa**Sarab* 
/ 0 نظر / 2 بازدید