ولفگانگ آمادئوس موزار ( موتسارت )

منبع:

کتاب: 101 اثر ممتاز از بزرگان موسیقی جهان

نوشته ی: مارتین بوک اسپن

ترجمه ی: علی اصغر بهرام بیگی

چاپ اول ترجمه ی فارسی بهار 1377

مؤسسه ی انتشارات آگاه

قیمت: 2000 تومان

*Mahsa**Sarab* 
/ 0 نظر / 26 بازدید