ببوسیدش ( لحظه ها رو دریابید! )

ببـوسیـدش ...

 

حتما ً قبـل ِ خواب ببـوسیـدش !...

 

حتی اگه با هم دعـوای ِ بدی کرده باشیـد. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه بهتـون گفته باشه از این زنـدگی ِ کوفتـی خسته شـده .. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه برچسـب ِ ” بد اخـلاق ” بهـتون چسبـونده باشه. ببـوسیـدش!

 

حتی اگه بهتـون گیر ِ بیخـود
داده باشه .. ببـوسیـدش!

 

گفته باشه از لباسـی که ما عاشقشین متنفـره! .. نفهمیـده باشه شما موهـاتون رو مِش کردین! ببوسیـدش ..

 

حتی اگه بـوی ِ عرق و ستگی میـده .. ببـوسیـدش!

 

حتی اگه یـادش میـره جواب سلام شما رو بده .. ببـوسیـدش!

 

حتی اگه خیلی وقته براتون گُـل نخـریده. ببـوسیـدش!

 

وقتی زیرپیـرهنی سفیـد ِ حلقه ای پوشیده و بـازوهای ِ سفیـدش رو با اون پیـچ ِ ماهیچه ای ِ مردونه انداخته بیرون ..

 

وقتی صورتش ته ریش ِ جذابی داره . وقتی صداش خسته ُ خمار ِ خوابه . ببـوسیـدش!

 

حتی اگه شما رو رنجـونده و غرورش نمیذاره دلجـویی کنه .. ببـوسیـدش!

 

حتی اگه گرسنه اس و با شما مثل آشپز ِ دربـارش برخـورد می کنه .. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه یادش میـره
ازتـون تشـکر کنه . ببـوسیـدش !

 

وقتی براتـون یه آهنگ ِ
جدیـد میذاره و می گه : ” اینـو برای تـو آوردم ! ” .. وقتی تو چشـاش پـُر ِ
خواستنه ..

وقتی دست های ِ ظریـف ِ
دختـرونه تـون میـون ِ دستای ِ زمخت و مردونه اش گم می شن .. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه از عصبانیت داریـد
دیوونه می شید .. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه شما رو با مادرش
مقایسه می کنه .. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه با حرص می خوایید
از خونه بزنیـد بیـرون و اون محـکم بـازوهاش رو دورتـون حلقه می کنه و

وسـط ِ جیـغ های ِ شما با
خنـده می گه : ” عزیـزم ؛ کجا می خـوای بـری این وقته شب ؟ . ببـوسیـدش !

 

وقتی ناغافلی لباسـی رو
خریـده که هفته ی پیش ، پشت ِ ویتریـن دیدین و فقـط یه کلمه گفتین این چه خوشگله ! ..

 

وقتی دست هاش پـُر از خریـد
خونه هست و درُ با پـاش می بنـده ..

وقتی با نگاهـی پـُر از
تحسین سر تا پاتـون رو برانـداز می کنه .. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه تـوی ِ شرکـت پیـاز
خورده و تا موهاش بـو میدن .. ببـوسیـدش !

 

حتی اگه با دوست هاش
تلفنـی یک ساعـت حرف می زنه و شامتـون سـرد شده ..

 

حتی اگه رو دنـده ی ” نه
” گفتن افتـاده .. ببـوسیـدش !

 

وقتی شمـا رو وسـط ِ آرایش کردن می بوسه .. وقتی باهاتـون کُشتـی می گیـره و مثل ِ پـَر از رو زمین بلنـدتون می کنه .. !

وقتی تو دلتنگی هاتون
داوطلبانه می بردتـون بیـرون و شما رو تو شهـر می گردونه .. ببـوسیـدش !

 

حتماً قبـل خـواب ببـوسیـدش .. !

 

شایـد فـردایی نباشـه …

 

شایـد شما فـردا نباشیـد . . . . .

*Mahsa**Sarab*  

/ 2 نظر / 24 بازدید
الین

خوشحال میشم به من سر بزنی www.elein.persianblog.ir

عاااااالللللييييي