خداوند هرگز انسان ها را برای اندوهگین زیستن نیافریده است . . . . .

فروشگاه بزرگ، یک ویترین بزرگی دارد به اندازه تمام لحظه ها! و در آن کلیه واژه ها به ترتیب زیبایی در آن چیده شده تا آنان که به ویترین لحظه ها «توجه» می کنند همه واژه ها را با چشم جان بخوانند و با چشم جان بشنوند! مجموعه واژگانی که در ویترین زندگی به چشم می خورد تنها برای تزئین به کار نمی رود بلکه برای تغییر نیز به کار می رود! خداوند هرگز انسان ها را برای اندوهگین زیستن نیافریده است، کلمه اندوه را خودمان در آن ویترین گذاشته ایم مثل واژه نمی توانم که از آن برای ناکامی هایمان استفاده می کنیم!

آن گاه باور کرده ایم «نمی توانیم»!! در حالی که اگر بخواهیم می توانیم! ما به دست خودمان واژه «می توانم» را از ویترین حذف کرده ایم. مسیر نورانی و الهی سعادت و خوشبختی از بیراهه امکان پذیر نیست. به ویترین واژه ها سری بزنید. آن جا با این جمله تزئین شده: مسیر خوشبختی و موفقیت به تکرار می توانم و امیدوارم نیاز دارد، نه واژه های غیر از آن!

*Mahsa**Sarab*
 
/ 0 نظر / 23 بازدید