خدا را برای خدا باید خواست! خدا . . . . . و دیگر هیچ!!!

خدا را برای خدا باید خواست!

خدا .... و دیگر هیچ!!!

جوانمردی را دیدیم که در دستی آب داشت و در دستی آتش . . . . .

می گفت میروم که آب بر دوزخ ریزم و آتش به میان بهشت کشم . . . . .

تا کسی خدا را نه از بیم آتش پرستد و نه از ذوق بهشت . . . . .

خدا را برای خدا باید خواست!

*Mahsa**Sarab*  
/ 0 نظر / 30 بازدید