دقیقی توسی

طرز شاعری ابو منصور دقیقی توسی، در لفظ و معنی ساده و طبیعی و از جهاتی شبیه به شیوه رودکی است. او نخستین کسی است که پس از مسعودی مروزی، به نظم داستان های ملّی ایران همّت گماشت و در واقع، پیشوای فردوسی در این کار بود. به همین دلیل، نام و یاد او در این دوره می آوریم.

دقیقی _ که بر کیش زردشتی بود _ در جوانی به شاعری پرداخت و برخی از امرای چغانی ( نام خاندانی که پس از اسلام در ناحیه ی چغانیان واقع در مسیر علیای جیحون فروانروایی داشتند ) و سامانی را مدح گفت و از آن ها جوایز گران بهایی دریافت داشت.

از قصیده ها و غزل ها و قطعات دقیقی به مانند اغلب شاعران عصر رودکی، ابیاتی پراکنده بر جای مانده اما بسیاری از آن ها از میان رفته است.

با این حال، اثر جاوید و مهم دقیقی همان « گشتاسپ نامه » است که هر چند در استواری و کمال فنی به پای شاهنامه نمی رسد اما هم چنان در متن حماسه ی جاویدان فردوسی رونق و جلوه ی خود را حفظ کرده است.

*Mahsa**Sarab* 
/ 0 نظر / 21 بازدید